01.11.2018

Katarina Vukadinović: Evidentna je potreba mladih da se čuje njihov glas

Sekreterijat za društvene djelatnosti Opštine Budva je pripremio Nacrt opštinske strategije za mlade za period od 2018-2021. Dokument je rezultat zajedničkog rada Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade i Radne grupe, koja je osmislila Akcioni plan, u skladu sa potrebama mladih.

 

"Osim izražene potrebe mladih za zelenim površinama u gradu, evidentna je potreba da se čuje njihov glas. S obzirom na to da blizu 70% mladih smatra da ne mogu da utiču na promjene u gradu, mislim da je dominantna poruka da treba "osluškivati"  njihova interesovanja, jer ona često nijesu ni previše zahtjevna niti materijalnog tipa, već usmjerena na sticanje vještina i znanja", kaže za Krug mladih Katarina Vukadinović, savjetnica u Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade Opštine Budva.

 

Pripremila: Jovana Jagetić 

Vukadinović ističe da su potrebe mladih zabilježene zahvaljujući upitniku, sprovedenom putem društvenih mreža i u razgovoru sa učenicima, studentima i članovima organizacija, te da je  izradi Opštinske strategije za mlade prethodio Javni poziv za članove Radne grupe koju je imenovao Predsjednik Opštine Budva, Dragan Krapović.

 

Radnu grupu je činilo 12 članova - predstavnika institucija i organizacija koje se bave pitanjima mladih a cjelokupnim procesom izrade Strategije je koordinisao Sekretarijat za društvene djelatnosti, tj. Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade.

 

"Radna grupa je osmislila i sprovela istraživanje potreba mladih, koje je obuhvatilo 307 ispitanika koji žive u Budvi, i na osnovu njihovih potreba pristupilo se izradi Nacrta Opštinske strategije za mlade i Akcionog plana", kaže Vukadinović.

 

Članovi Radne grupe bili angažovani prilikom distribucije upitnika. Upitnik je dijeljen putem društvenih mreža i ličnih kontakata koje Radna grupa ima sa učenicima, studentima, članovima svojih organizacija. Sem toga, nakon izrade Radne verzije Strategije, organizovan je struktuirani dijalog sa mladima, koji su davali svoje sugestije za izmjene i dopune predviđenih aktivnosti.

 

 

Akcioni plan podijeljen na 6 oblasti, i to: obrazovanje i informisanje, zapošljavanje, učešće mladih, zdravlje i bezbijednost i normativni okvir. Za svaku oblast su predviđene aktivnosti koje su realistične, a njihova realizacija zavisi od uključenosti velikog broja aktera, tj. institucija i organizacija koje se bave pitanjima mladih.

Nacrt Opštinske strategije za mlade sa Akcionim planom se može naći na sajtu www.budva.me 

U toku je Javna rasprava koja će trajati do 6. novembra, a nakon toga će Nacrt Opštinske strategije za mlade biti predat Skupštini Opštine Budva na usvajanje.  

 

Omladinski klub nastavlja sa radom

 

Danas će u prostorijama Omladinskog kluba biti održana Javna rasprava o Nacrtu Opštinske strategije. Trenutno se u klubu održava škola plesa dva puta sedmično, održana je radionica o seksualno-reproduktivnom zdravlju, radionica crtanja fraktala.

 

"U planu je priprema predstave o vršnjačkom nasilju, joga i vježbe disanja, filmske večeri, večeri društvenih igara, obilježavanje Dana opštine Budva i još mnogo toga", kaže Katarina Vukadinović.


Omladinski klub je otvoren radnim danima od 16-20h i aktivnosti koje se ralizuju namijenjene su mladima od 15 do 30 godina.

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt